Veelgestelde vragen 

VRAGEN OVER DEELNAME AAN VINKENBUURT STROOMT (ALGEMEEN)

WAT IS VINKENBUURT STROOMT?

Vinkenbuurt Stroomt is opgericht door een aantal buurtbewoners met de bedoeling gezamenlijk duurzame energie op te wekken in Vinkenbuurt voor bewoners en ondernemers in Vinkenbuurt. Vinkenbuurt Stroomt is een coöperatie, net als bijvoorbeeld Campina of de Rabobank. Vinkenbuurt Stroomt werkt voor haar leden. De leden bepalen samen het beleid en het bestuur (dat door de leden wordt gekozen) voert dit beleid uit.

Er is geen winstoogmerk voor de coöperatie. Voor zover er geld wordt verdiend, bepalen de leden waar dit geld naartoe gaat. In de statuten is wel vastgelegd dat subsidies en giften moeten worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten in duurzame energie. Vinkenbuurt Stroomt is een coöperatie met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dat wil zeggen dat de leden niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen.

KAN IK OOK WEER UITSTAPPEN? WAT ZIJN DE GEVOLGEN BIJ VERHUIZEN/OVERLIJDEN?

Het is mogelijk om uit te stappen, mits u kopers vindt voor de panelen. Het is overigens niet verstandig. Met het vorderen der jaren neemt de opbrengst (zeker na een jaar of 8) namelijk sterker toe.

Bij verhuizen:
U moet dan eerst zelf kopers zien te vinden voor uw aandeel in de panelen. Als dat niet lukt, helpt de coöperatie. De meeste mensen verhuizen overigens binnen het postcodegebied en dan kunt u uw aandeel gewoon meenemen.

Bij overlijden:
De erfgenamen kunnen de certificaten van aandelen in de zonne-installatie verkopen. Dat kan bijvoorbeeld aan een ander huishouden dat in het juiste postcodegebied woont. Ze kunnen ook mee verkocht worden met de woning (als het een eigen woning is). Als dat allemaal niet gaat, kan de coöperatie ze overnemen tegen een vergoeding van de restwaarde van de panelen. We bieden ze dan aan andere leden aan die er gezien hun energieverbruik te weinig hebben of aan mensen op de wachtlijst staan en nog geen panelen hebben.

WAT IS UW PROGNOSE VOOR DE START VAN ELEKTRICITEITSOPWEKKING? / WANNEER START HET PROJECT?

Zodra 80% van de panelen is verkocht, geven we opdracht voor de realisatie van het zonnedak. Na opdracht duurt het ongeveer 1,5 tot 2 maanden voor de productie start. We hopen in 2020 te beginnen met leveren.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN EN RISICO’S?

Verreweg het grootste voordeel zijn de bijzonder lage instapkosten voor leden. Zo wordt zonne-energie mogelijk voor mensen die het zelf niet kunnen of willen opwekken op hun eigen dak. Ook mensen met gering eigen vermogen kunnen deelnemen.

Als lid loopt u vrijwel geen risico. Vinkenbuurt Stroomt heeft een opbrengstgarantie ontvangen van de leverancier van de installatie. En de installatie is verzekerd. Mocht schade aan de panelen ontstaan door bijvoorbeeld een hagelbui of blikseminslag, dan zijn zowel de panelen als de opbrengst verzekerd. Vervanging van panelen wordt dan z.s.m. georganiseerd.

Vinkenbuurt Stroomt is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de leden niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen. In het onwaarschijnlijke geval dat Vinkenbuurt Stroomt failliet zou gaan, dan zijn deelnemers in het uiterste geval hun inleg van de panelen kwijt.

Maar ook bij dreigend faillissement van de coöperatie gaan we eerst nog in overleg met alle partijen over de ontstane situatie. We zullen dan proberen de exploitatie voort te zetten.

Melding Autoriteit Financiële Markten:
Deelname in een coöperatief zonneproject wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gezien als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de prospectusplicht. Wel moeten de aanbiedingen vooraf worden gemeld bij AFM en zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan deelnemers met gebruik van een informatiedocument. Dit is bedoeld om u als deelnemer te helpen om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Vinkenbuurt Stroomt heeft het project bij AFM gemeld. Het informatiedocument dat daarbij is meegeleverd, is op de website te vinden.

Risico op belastingverlaging:
De overheid wil dat we minder gas gaan gebruiken en meer elektrisch gaan doen. Daartoe wordt de belasting op elektriciteit verlaagd en de belasting op gas verhoogd. Dat gaat ten koste van de exploitatie van postcoderoosprojecten, die immers afhankelijk zijn van het belastingvoordeel op elektriciteit. Daarom wordt nagedacht over manieren om postcoderoosprojecten niet teveel nadeel te laten ondervinden. Er is nog geen nieuwe regeling, maar verwacht wordt dat er in plaats van een belastingteruggaaf een betaling komt voor in een postcoderoosproject opgewekte energie. De coöperatie krijgt dan niet de opbrengst van de stroom maar ook een bedrag van de overheid, naar rato van de geleverde duurzame energie. Die gelden kan de coöperatie dan verdelen onder de leden. De hoogte van de overheidssteun zou het in dat geval mogelijk moeten maken de installatie in ongeveer 7 jaar terug te verdienen.

De risico’s die overblijven zijn de mogelijkheid dat de zon minder schijnt of dat de overheid de belasting verlaagt. Dat zou de opbrengsten verlagen. Verdere risico’s zijn volledig afgedekt.

WANNEER LOOPT HET PROJECT AF?

De regeling is door de overheid gegarandeerd voor 15 jaar. Daarna vervalt het belastingvoordeel. Wij hebben de exploitatie gemaakt voor een businesscase van 15 jaar.

De panelen zijn dus financieel na 15 jaar afgeschreven. In het 20e jaar stopt het project en worden de panelen van de daken van de familie Van Spijker gehaald.

WAAROM MAG JE MAXIMAAL 80% VAN JE HUIDIGE STROOMVERBRUIK OPWEKKEN VIA VINKENBUURT STROOMT?

Bij deelname aan Vinkenbuurt Stroomt maak je een inschatting van je stroomverbruik en neem je deel voor maximaal 80% daarvan. Waarom? Omdat zonnepanelen alleen rendabel zijn voor het gedeelte dat je gebruikt. Bovendien vervalt het belastingvoordeel wanneer we meer dan 100% opwekken. Dus als we meer stroom verbruiken, kost het alleen maar geld. Door 80% te hanteren, bouwen we flexibiliteit in. We verwachten namelijk dat de zon meer gaat schijnen. Over het algemeen zal de opbrengst dus hoger zijn dan waar we mee rekenen in het rekenvoorbeeld dat binnenkort op deze website komt.

Als er deelnemers wegvallen, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing en in het geval van een onderneming bij faillissement, komt een gedeelte van de opgewekte stroom (tijdelijk) vrij. Die stroom verdelen we over de andere deelnemers. Zo voorkomen we dat we meer stroom opwekken dan we gebruiken en zo een niet rendabel deel creëren.
U kunt inschrijven voor maximaal 80% van uw huidige electriciteitsgebruik. Een gemiddeld huishouden verbruikt ca. 3.500 kWh per jaar. 80% daarvan is 2.800 kWh. Een paneel levert het eerste jaar ca. 80% van het piekvermogen. Het piekvermogen is 320 Wattpiek. Dat betekent dat één paneel ca. 256 kWh per jaar levert. Om 80% van uw verbruik te leveren, hebt u 2.800 gedeeld door 256 = ongeveer 11 panelen nodig.

WAT GEBEURT ER ALS ER MEER ANIMO IS DAN DE 2200 ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN FAMILIE VAN SPIJKER?

Vinkenbuurt Stroomt is in de toekomst wellicht bereid om uit te breiden. Daarvoor hebben we dan natuurlijk daken nodig. Eventuele geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen via info@vinkenbuurtstroomt.nl.

GAAT VINKENBUURT STROOMT SAMENWERKEN MET ANDERE COÖPERATIES?

We werken samen met Stichting Dalfsen Stroomt die meerdere energiecoorperaties ondersteunt. Via de samenwerking met Dalfsen Stroomt zijn we betrokken bij het Platform Lokale Energie-initiatieven Overijssel. Daar wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

HEBBEN MENSEN IN VINKENBUURT MET POSTCODE 7739 NOG VOORRANG OP DE REST VAN DE POSTCODEROOS?

Nee, iedereen in het postcodegebied heeft dezelfde kansen.

VRAGEN OVER DE ZONNEPANELEN

HOEVEEL PANELEN HEB IK NODIG?

U kunt inschrijven voor maximaal 80% van uw huidige elektriciteitsgebruik. Een gemiddeld huishouden verbruikt ca. 3.500 kWh per jaar. 80% daarvan is 2.800 kWh. Een paneel levert het eerste jaar ca. 80% van het piekvermogen. Het piekvermogen is 340 Wattpiek. Rekening houdend met de ligging van de panelen op de zon levert één paneel ca. 270 kWh per jaar. Om 80% van uw verbruik te leveren, hebt u 2.800 gedeeld door 270 = ongeveer 10,37 oftewel afgerond 10 panelen nodig om uw elektriciteitsverbruik te dekken.

HOEVEEL ZONNE-ENERGIE LEVEREN DE PANELEN?

Onze panelen hebben een vermogen van 340 Wattpiek. De opbrengst is voor de ligging op de daken van familie Van Spijker berekend op ca. 80% daarvan in het eerste jaar. Dat is ca. 270 kWh per paneel. In de loop der jaren neemt de opbrengst elk jaar met 0.7% af. Deze opbrengst is voor de looptijd van het project gegarandeerd door de leverancier.

IN DE WINTER LEVEREN DE PANELEN MINDER ENERGIE DAN IN DE ZOMER. WAT MERKEN DE DEELNEMERS DAARVAN?

De deelnemers merken hier niets van. Deelnemers krijgen het hele jaar door de stroom geleverd die zij nodig hebben. In de winter gebruiken de deelnemers over het algemeen meer dan de panelen opleveren, in de zomer minder. Uw energieleverancier zorgt dat er altijd voldoende stroom is, bijvoorbeeld uit windenergie wanneer de zon niet schijnt.
Net als in de meeste contracten staat de stroomprijs voor een of meer jaar vast. Wij sloten met Greenchoice een contract voor 3 jaar met een vaste prijs per kWh voor de stroom die wij leveren. En de prijs die deelnemers aan Greenchoice betalen voor de afname hangt af van de het contract dat gesloten is (variabel of vast). Wat betreft de kosten en opbrengsten maakt zomer of winter dus niet uit.

BEZIT IK ALS DEELNEMER DE PANELEN, OF EEN AANDEEL VAN HET TOTALE AANTAL PANELEN?
U krijgt certificaten voor de panelen waarvoor u intekent. Zo heeft u een aandeel in de hele installatie. De installatie als geheel is en blijft eigendom van de coöperatie.

VRAGEN OVER FINANCIEEL RENDEMENT/OPBRENGST

HOE IS DE VERDELING VAN DE OPBRENGST VAN DE PANELEN?
De opbrengst van de panelen bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de stroom aan Greenchoice en het belastingvoordeel. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud, administratie en verzekering van de installatie en voor de rente en aflossing van de lening bij de bank.
Wat over blijft wordt verdeeld onder de leden. De verdeling van de opbrengst is afhankelijk van de manier van deelname.

Betaalt u 10% van de kosten zelf dan krijgt u de eerste jaren ongeveer 15% van het belastingvoordeel en gaat 85% daarvan naar de coöperatie. De coöperatie betaalt rente en aflossing aan de bank. De lening heeft een looptijd van maximaal 14 jaar, maar we willen sneller aflossen zodat het rendement sneller kan stijgen. Na de aflossing (in 7 a 8 jaar) gaat dit rendement snel omhoog en gaat alle winst naar de leden.

Betaalt u 100% van de kosten zelf dan krijgt u direct 100% van het belastingvoordeel. U heeft dan immers geen rente en aflossing te betalen.

WORDT DE OPBRENGST GEGARANDEERD?

Wij kunnen de opbrengst niet garanderen. Voor de opbrengst zijn we namelijk afhankelijk van:
• De hoeveelheid zon die er op de panelen schijnt en de werking van de panelen;
• De stroomprijs en daarmee de vergoeding die we krijgen voor de opgewekte stroom;
• De hoogte van de belasting op elektriciteit en de hoogte van de BTW die daarover geheven wordt. Hoe hoger de belasting, des te sneller verdient men de panelen terug.
Hoeveel zon er schijnt kunnen wij natuurlijk niet beïnvloeden. De werking van de panelen hebben wij echter wel volledig verzekerd door opbrengstgaranties en onderhoud.

De stroomprijs is afhankelijk van de markt. Verwacht wordt dat de stroomprijs, zeker voor duurzaam opgewekte stroom, de komende jaren zal stijgen. Dit wordt verwacht omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen (denk onder andere aan gasloze woningen, elektrische auto’s) en omdat onder druk van het klimaatakkoord van Parijs de vraag naar duurzame stroom snel zal groeien (kolencentrales gaan dicht).

Ook het belastingdeel is niet heel zeker. In het afgelopen jaar is de belasting op elektriciteit gedaald en die op gas gestegen. De overheid wil dat we minder gas gaan gebruiken (en meer elektrisch gaan doen). Daartoe wordt de belasting op elektriciteit verlaagd en de belasting op gas verhoogd. Dat gaat ten koste van de exploitatie van postcoderoosprojecten (die immers afhankelijk zijn van het belastingvoordeel op elektriciteit!). Daarom wordt ook nagedacht over manieren om postcoderoosprojecten niet teveel nadeel te laten ondervinden. Er is nog geen nieuwe regeling, maar verwacht wordt dat er in plaats van een belastingteruggaaf een betaling komt voor in een postcoderoosproject opgewekte energie. De coöperatie krijgt dan niet alleen de opbrengst van de stroom maar ook een bedrag naar rato van de geleverde duurzame energie van de overheid. Die gelden kan de coöperatie dan verdelen onder de leden. De hoogte van de overheidssteun zou het dan mogelijk moeten maken de installatie nog steeds in ongeveer 7 jaar terug te verdienen.

IS HET MOGELIJK DAT ER EEN BEREKENING ONLINE KOMT VOOR EEN GEMIDDELD HUISHOUDEN DAT 3500 KWH GEBRUIKT?

Een dergelijke berekening staat op de site, u vindt deze onder ‘meer onder het kopje ‘Doe mee.

HOE KUNNEN WE ZIEN DAT ER ENERGIE WORDT OPGEWEKT?

Op de website komt de stroomproductie te staan, na aanvang van het project.

VRAGEN OVER BEHEER EN ONDERHOUD

HOE IS HET BEHEER GEREGELD?

Coöperatie Vinkenbuurt Stroomt is een zelfstandige rechtspersoon die de administratie van de coöperatie heeft uitbesteed. De coöperatie is bovendien een samenwerkingsverband aangegaan met Greenchoice. Greenchoice verzorgt de administratie tussen de leden en de coöperatie. Ben je geen lid bij Greenchoice? Dan kan het zijn dat je een deel zelf moet regelen met je eigen stroomleverancier.

Het beheer en onderhoud van de installatie is ondergebracht bij de leverancier van de panelen, waar we een opbrengstgarantie van hebben gekregen.
Het bestuur van de coöperatie wordt tot slot gekozen uit de leden en bestaat nu uit de initiatiefnemers van Vinkenbuurt Stroomt; Ad Lagas, Arno van Spijker, Maria Jongkind en Teo Cazant. Op de eerste Algemene Ledenvergadering wordt de samenstelling van het bestuur bepaald.

WAT ALS DE PANELEN KAPOT GAAN EN VERVANGEN MOETEN WORDEN? BIJVOORBEELD DOOR HAGEL

De panelen zijn verzekerd voor alle schade, inclusief het productieverlies.

DE OMVORMER HEEFT EEN LEVENSDUUR VAN EEN JAAR OF 10. HOE IS DIT GEREGELD?

In de exploitatie is rekening gehouden met vervanging van de omvormer over 10 jaar.

VRAGEN OVER DE ENERGIELEVERANCIER

WAAROM IS DE OVERSTAP NAAR GREENCHOICE ZO BELANGRIJK?

De overstap naar Greenchoice is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. Vinkenbuurt Stroomt heeft afspraken met deze groene stroomleverancier: Zij verzorgt de administratie tussen de leden en de coöperatie. Daarnaast betaalt Greenchoice voor iedere aansluiting jaarlijks 30 Euro aan de coöperatie. Een lid profiteert bij Greenchoice bovendien van een voordelig coöperatietarief.

Stap je niet over, maar blijf je bij je huidige stroomleverancier? Dan betaal je een jaarlijkse vergoeding van 30 euro voor de administratieve lasten. Het is ook goed te weten dat niet alle energiemaatschappijen meewerken aan het verrekenen van energiebelasting. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om dit te onderzoeken.

WAAROM GREENCHOICE ALS ENERGIELEVERANCIER?

Er is gekeken naar verschillende aanbieders. Greenchoice komt eruit als de groenste energiemaatschappij voor zowel elektriciteit als gas, met zeer redelijke energieprijzen. Het is de eerste energiemaatschappij met een op postcoderoosprojecten ingerichte administratie wat mede in overleg met de initiatiefnemers nog verder is uitgewerkt.

IS HET VOORDELIG OM OVER TE STAPPEN NAAR GREENCHOICE?

Er zijn heel veel energie-leveranciers. We adviseren u een vergelijking te maken tussen de kosten voor Greenchoice en de kosten voor uw huidige maatschappij. Vraag daar gelijk ook na of ze meewerken aan de postcoderoos.

Over het algemeen is het voor een gemiddeld huishouden voordeliger bij Greenchoice dan bij veel andere maatschappijen. Leden van Vinkenburt Stroomt krijgen namelijk een voordeliger coöperatietarief.

Wanneer mensen elk jaar hoppen voor de voordeligste aanbieding dan kan het zijn dat ze nog voordeliger af zijn buiten Vinkenbuurt Stroomt. Houdt dan echter rekening met de 30 euro vergoeding die u in dat geval jaarlijks dient te betalen aan de coöperatie als vergoeding van de extra administratieve lasten in verband met het niet overstappen naar Greenchoice.

WAT KOST HET ALS IK BIJ EEN ANDERE MAATSCHAPPIJ BLIJF?

Dat kost 30 euro per jaar voor administratiekosten en u profiteert niet van het voordelige coöperatietarief bij Greenchoice. Als u een meerjarig contract heeft waar u niet vanaf kunt, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te onderzoeken. Er is een kans dat Greenchoice de boete aan u vergoedt.

ALS JE NOU AL BIJ GREENCHOICE ZIT; WAT DAN?

Ook als u al klant bent bij Greenchoice gaat u bij deelname aan Vinkenbuurt Stroomt profiteren van het voordelige coöperatietarief.

WIL GREENCHOICE HET CONTRACT AFKOPEN VAN JE HUIDIGE LEVERANCIER?

Greenchoice is bereid voor deelnemers binnen ons collectief contracten af te kopen. Neem contact met op met Vinkenbuurt Stroomt om de mogelijkheden te onderzoeken.

REGELT GREENCHOICE OOK OVERSTAP NAAR ENERGIEBEDRIJF?

Ja, dat kan.

WELKE ENERGIELEVERANCIERS WERKEN MEE AAN VERREKENING VAN DE POSTCODEROOS?

Dit overzicht biedt een indruk van de maatschappijen die meewerken aan verrekening, maar is niet volledig. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het (potentiële) lid om dit na te vragen. Op dit moment werken er vrij veel leveranciers mee. Met name de grotere.

ZAL IK NU AL OVERSTAPPEN NAAR GREENCHOICE?

Dat kan, via deze pagina

VRAGEN OVER DE KEUZE: ZONNE-ENERGIE OP EIGEN DAK OF POSTCODEROOS?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN POSTCODEROOS EN PANELEN OP EIGEN DAK?

Zonnepanelen op eigen dak zijn financieel aantrekkelijker dan bij ons. Je krijgt en betaalt bij zonnepanelen op eigen dak hetzelfde bedrag per kWh voor zowel de energie die je opwekt als die je gebruikt. Dat heet salderen. Je moet dan wel zelf zonnepanelen aanschaffen. Of je kunt tegenwoordig ook zonnepanelen huren, bijvoorbeeld via initiatieven zoals Zelfstroom.

Binnen ons zonne-initiatief betaal je in de postcoderoos ca. 23 cent per kWh en krijg je voor elke kWh die de panelen opwekken ca. 18 cent terug. Dat scheelt ca. 5 cent per kWh. Je moet dan wel investeren in de aandelen van de installatie. In een gewoon postcoderoosproject is dat ca. 250 a 300 Euro per paneel.

In onze variant komt daarbij dat we het grootste deel van de investering kunnen lenen van de bank. Daardoor hoeven de leden die dat willen maar een relatief klein bedrag per paneel te betalen. Dat betekent wel dat deze leden ook rente en aflossing betalen. De eerste jaren gaat een groot deel van de opbrengst naar de aflossing van de lening en de rente. Is de lening afgelost dan krijgen deze leden de volledige opbrengst (min de exploitatiekosten).

HEEFT HET ZIN OM DEEL TE NEMEN ALS JE AL PANELEN OP JE EIGEN DAK HEBT?

Het heeft zin om deel te nemen aan Vinkenbuurt Stroomt wanneer je met de zonnepanelen op eigen dak minder opwekt dan je nodig hebt voor 80% van het eigen verbruik. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je een relatief klein dak hebt, maar ook als je meer gaat gebruiken omdat je besluit volledig elektrisch te gaan verwarmen en/of wanneer je een elektrische auto koopt.

HOE AFHANKELIJK IS DE CONTINUÏTEIT VAN VINKENBUURT STROOMT VAN KEUZES VAN DE OVERHEID?

De overheid wil dat we minder gas gaan gebruiken (en meer elektrisch gaan doen). Daartoe wordt de belasting op elektriciteit verlaagd en de belasting op gas verhoogd.
Dat gaat ten koste van de exploitatie van postcoderoosprojecten die immers afhankelijk zijn van het belastingvoordeel op elektriciteit. Daarom wordt ook nagedacht over manieren om postcoderoosprojecten niet teveel nadeel te laten ondervinden. Er is nog geen nieuwe regeling, maar verwacht wordt dat er in plaats van een belastingteruggaaf een betaling komt voor in een postcoderoosproject opgewekte energie. De coöperatie krijgt dan niet alleen de opbrengst van de stroom maar ook een bedrag naar rato van de geleverde duurzame energie van de overheid. Die gelden kan de coöperatie dan verdelen onder de leden. De hoogte van de overheidssteun zou het dan mogelijk moeten maken de installatie in ongeveer 7 jaar terug te verdienen.

WAT ALS IK ALS LID VAN VINKENBUURT STROOMT TOCH ZELF ZONNEPANELEN OP HET EIGEN DAK NEEM?

Dan vervalt (een deel) van het belastingvoordeel en kunt u uw aandeel beter verkopen. Wij helpen u dan van uw aandeel af. We willen immers dat er zoveel mogelijk zonne-energie wordt opgewekt!

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Stel uw vraag
DOE MEE!
Word lid van Vinkenbuurt Stroomt. Meld je hier aan!
LEES MEER